Enter Keyword here..

And press enter.

Göteborg

Södra Kortedala © Backe ner från Solståndsgatan i Kortedala by tobias.holmgren under CC by 2.0
Kungsladugård © Älvsborgsplan by Pål-Nils Nilsson / Riksantikvarieämbetet is licensed under CC by 2.5

Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad med en population på strax över 600.000 invånare. Staden ligger på västkusten, med närhet till såväl Norge som Danmark, och har en stark bakgrund som industristad såväl som hamnstad.

Göteborg grundades tidigt 1600-tal vid kanten av Göta älv och kom att bli en viktig hamnstad särskilt under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet innan industrin tog över. Idag kan man kalla Göteborg för post-industriell även om viss tillverkningsindustri finns kvar, såsom Volvo.

Source: City of Gothenburg 2017
© Gothenburg, Västra Götaland, Sweden by pom’. is licensed under CC BY-SA 2.0
© “Widok na Göteborg” by magro_kr is licensed under CC BY-NC-ND2.0  (https://www.flickr.com/photos/iks_berto/29676516380)

Gå i Göteborg

Göteborg har uttryckt en vision om att bli en grön, hållbar, attraktiv och sammanhängande stad. I linje med detta har staden som mål att sänka koldioxidutsläppen med 80% mellan 2010 och 2030 genom att minska bilanvändningen i staden till förmån för andra trafikslag. Göteborg Stads aktuella policys och planeringsstöd  för trafik- och stadsplanering prioriterar gång, cykel, samt kollektivtrafik. Ett konkret mål i Göteborgs trafikstrategi är att 85% av invånarna ska tycka att gång är det mest attraktiva sättet att ta sig fram i staden år 2035 (City of Gothenburg 2014; 2019; 2020).

Staden har vidare som mål att 35% av alla resor ska ske till fots år 2035 (idag är det ca 28% i likhet med de senaste 10 åren). I genomsnitt tycker 78% av Göteborgarna att deras stad är fotgängarvänlig, varav 73 % i trakten av Södra Kortedala (Östra Göteborg) och 79% omkring Kungsladugård (Majorna-Linné). Nyare statistik från Göteborgs stad visar dock att bara 48% av Göteborgarna har gått mer under pandemin än vad de gjorde innan. 10% har gått mindre.

Beskrivning av utvalda primärområden och målgrupper

I Göteborg har Kungsladugård och Södra Kortedala valts som studieområden. Dessa områden valdes ut i samarbete med lokala intressenter.

Projektet fokuserar på att undersöka hur ”gångvänliga” de urbana miljöerna i våra utvalda städer är, och för att undersöka detta kommer vi att involvera individer över 18 år från den generella populationen, samt skolbarn i åldrarna 8-12 år i vår forskning, för att få kunskap kring hur olika människor och grupper av människor upplever sin gångmiljö, vilka behov som finns, och hur attraktivt det är att promenera i dessa närområden utifrån olika aspekter. Vi har valt ut tre lokala målgrupper, utöver skolbarn är dessa individer med synnedsättning samt individer som pendlar (till skola eller arbete).

En mer detaljerad beskrivning av delprojektet i Göteborg finner ni här:

WalkUrban använder flera metoder i vår forskning om gångbarhet (fotgängarvänlighet)

I de utvalda områdena används flera metoder för att studera urban gångbarhet. WalkUrban-projektet genomför olika analyser och undersökningar:

 • I vårt första steg gör vi en tillgänglighets- och gångbarhetsanalys av den urbana miljön med hjälp av GIS. Utifrån ett rutnät och ett detaljerat gångvägsnät kan vi analysera gångavstånd till olika platser, som exempelvis buss- och tåghållplatser, skolor, butiker, parker och grönområden.
 • Vår andra metod är att samla in data genom en hushållsenkät. Detta gör att vi kan få bättre insikt i invånarnas gångbeteenden och attityder till att promenera, samt den upplevda gångbarheten i olika stadsdelar.
 • I vår tredje metod uppmanas medborgarna att själv bedöma några av sina egna vanliga gångstråk via en mobilapp (Citizen Science Walking Route Assessments). Appen låter dem bedöma en egenvald rutt i närområdet, ta bilder av positiva eller negativa aspekter och svara på frågor om hur man upplever det att gå i det specifika området.
 • Vårt fjärde tillvägagångssätt syftar till att samla i mer djupgående information kring upplevelser av att gå, genom så kallade walk-along-intervjuer där forskare samtalar med individer under en promenad i närområdet. Deltagare (från våra utvalda målgrupper) och forskarna går tillsammans i stadsdelen och deltagarna är fria att prata om sin promenadupplevelse och peka ut saker de gillar och ogillar.

Pågående aktiviteter i Göteborg

 • Enkätutskick till hushåll i målområdena
 • Gångruttsutvärderingar (Walking route assessments)
 • Walk-along intervjuer i våra målområden
 • WalkUrbans årsmöte i Göteborg i oktober
 • WalkUrban teamet: utveckling av konceptuellt ramverk och de kvalitativa och kvantitativa metoder som används för datainsamling, pilotstudier i Genua.
 • I Göteborg: val av primärområden och målgrupper

Gothenburg

Gothenburg is Sweden’s second largest city in terms of population and size with just over 600,000 inhabitants. It lies on the west coast of Sweden, close to both Norway and Denmark. It has a strong history as an industrial maritime city.

It was founded in the early 1600s on the southern shore of the Göta river. It quickly became an important port and trading town, and particularly thrived in the late 1700s and early 1800s before becoming increasingly industrial in the 1800s. Today it is largely a post-industrial city however significant manufacturers, such as Volvo, are still based here

Walking in Gothenburg

Gothenburg has expressed a vision of becoming a green, sustainable, attractive and coherent city, with a reduction in CO2-emissions by 80% in 2030 (compared to 2010) through reducing car use and increasing the use of other modes. Current planning and policy documents prioritize walking, bicycling and public transport in transport planning as well as in urban planning activities. Moreover, an explicit goal of the current transport policy is that by 2035, 85% of the residents will consider walking the most attractive way of travel in urban environments (City of Gothenburg 2014; 2019; 2020).

Source: City of Gothenburg 2017
© Gothenburg, Västra Götaland, Sweden by pom’. is licensed under CC BY-SA 2.0
© “Widok na Göteborg” by magro_kr is licensed under CC BY-NC-ND2.0  (https://www.flickr.com/photos/iks_berto/29676516380)

The city has the goal of 35% of all journeys being by foot or bike by 2035, at the moment it is 28% and has been for about 10 years. In terms of walkability, 78% of Gothenburgers think that their neighbourhood  is walkable. In terms of the specific areas we will focus on, 73% of people in the area around Södra Kortedala (Östra Göteborg) and 79% in the area around Kungsladugård (Majorna-Linné). However, statistics from the city collected recently showed that just under half of people, around 48%, had walked more in their neighbourhood under the pandemic. Only a small fraction, around 10%, had walked less.

Description of selected neighbourhoods and target groups

For the city of Gothenburg, the two residential areas Kungsladugård and Södra Kortedala were selected for our case studies. The selection was made in close collaboration with local stakeholders.

As the project focused on walkability for residents of the included cities, individuals over 18 years of age from the general population, and younger schoolchildren (aged 8-12) have been involved in our research which focuses on experiences of the walking environment in the two selected neighbourhoods. Local target groups were schoolchildren, visually impaired, and commuters, as these groups may reflect different experiences and needs regarding for instance traffic safety and street conditions.

A detailed description of our approach in Gothenburg can be found here.

Ongoing Activities in Gothenburg

 • Postal invitations to the household survey
 • Walking route assessments (Citizen Science)
 • Walk-along interviews in the neighbourhoods (guided walks)
 • Annual meeting in Gothenburg in October
 • WalkUrban team: development of a conceptual framework and the quantitative and qualitative methods, pre-test and pilot study in Genoa.
 • UoG team in Gothenburg: selection of neighbourhoods, information and meetings with local actors, preparation of fieldwork.

Sources:

City of Gothenburg / Göteborg Stads 2014: Trafikstrategi för en nära storstad 2035. dnr 0894/11 ISSN 1103-1530. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/6c603463-f0b8-4fc9-9cd4-c1e934b41969/Trafikstrategi_eng_140821_web.pdf?MOD=AJPERES

City of Gothenburg 2017: Teknisk Handbok Göteborg 2017: https://tekniskhandbok.goteborg.se/Arkiv/2017-2/__site/__3f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar__3eplaneringsf%C3%B6ruts%C3%A4ttningar__3eftrafikdata__3ef4f%C3%A4rdmedelsf%C3%B6rdelningenligttrafikstrategin.html

City of Gothenburg / Göteborg Stads 2019: Planeringsstöd för ett gångvänligt Göteborg https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/ga-i-goteborg

 City of Gothenburg / Göteborg Stads 2020: Trafik och resandeutveckling – TRU, Trafikkontoret  https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/statistik-om-trafiken/trafikutveckling.

City of Gothenburg / Göteborg Stads, traffic department 2021: Trafik- och resandeutveckling 2021. Accessed on 20 May 2022 at https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5ec2f802-b766-4cb9-bc1a-c1931f93161e/TRU_2021.pdf?MOD=AJPERES

City of Gothenburg / Göteborg Stads 2022: Göteborgsbladet 2022, områdesfakta. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e81af4a2-2917-4367-af19-08b6e789c61c/Stadsomr%C3%A5den+2022.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e81af4a2-2917-4367-af19-08b6e789c61c-o2Zpft0

City of Gothenburg / Göteborg Stads 2022: Göteborgsbladet 2022, områdesfakta nordost. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7c0f1414-b15d-4771-9582-6f6f06af2317/SO+Nordost+inkl+PRI.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7c0f1414-b15d-4771-9582-6f6f06af2317-o2ZpHAg

City of Gothenburg / Göteborg Stads 2022: Göteborgsbladet 2022, områdesfakta sydväst. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/d37169e1-6fee-4601-8472-0c78932345c0/SO+Centrum+inkl+PRI.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d37169e1-6fee-4601-8472-0c78932345c0-o2Zq3wr

Gothenburg City Museum. Stadsbyggnadskvaliteter I Kungsladugård. https://goteborgsstadsmuseum.se/kulturmiljo/artiklar/stadsbyggnadskvaliteter-sodra-kungsladugard/ (access 05/2022)

Västsvenska packetet (2018). Resvaneundersökning 2017 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/2d77832c-4521-432a-819f-6740ebcd320b/Resvaneunders%C3%B6kning-2017-final.pdf?MOD=AJPERES (access 05/2022)

Wikipedia: Kungsladugård https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsladug%C3%A5rd,_G%C3%B6teborg (access 05/2022)

Wikipedia: Södra Kortedala https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Kortedala(access 05/2022)